Objednávka
Všeobecné obchodné podmienky 2018-07-22T11:09:47+00:00

Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) účasti

na zájazdoch cestovnej kancelárie Anna Ways

Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie Anna Ways so sídlom v Košiciach na ulici Štefánikova 6 ako obstarávateľa zájazdu (ďalej len CK) a zákazníkom ( fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), v prospech ktorej sa uzatvorila zmluva, alebo na ktorú sa zájazd previedol ) ako objednávateľom  zájazdu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov a to najmä Zák. č. 281 / 2001 o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr, Zák. č. 40 / 1964 Občiansky zákonník, Zák. č. 250 / 2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej podpisom objednávateľ potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a prijíma ich v plnom rozsahu.

Súčasťou Zmluvy sú aj katalóg, propagačný materiál či iná písomná forma ponuky, ktorá informuje o skutočnostiach podstatných na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu ktoré sú známe CK v čase zadania do tlače. CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy a je povinná o nich pred jej uzatvorením informovať objednávateľa.

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU A REZERVÁCIA

Nezáväzná objednávka – je vyžiadanie podrobnejších informácii ak objednávateľ prejaví záujem o kúpu zájazdu formou osobnej, telefonickej, internetovej alebo inej dostupnej komunikácie.

Po poskytnutí požadovaných informácii pre objednávateľa zo strany CK alebo jej sprostredkovateľa (inej CK alebo CA) môže objednávateľ vykonať alebo nevykonať rezerváciu.

Rezervácia zájazdu – je úkon objednávateľa smerujúci k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi objednávateľom a CK alebo jej sprostredkovateľom.      Pri vytvorení rezervácie objednávateľ poskytne všetky potrebné údaje k vyhotoveniu Zmluvy.

Po potvrdení rezervácie zo strany CK je CK povinná garantovať objednávateľovi účasť na zájazde 24 hodín   od uskutočnenia rezervácie, alebo počas dohodnutej doby uvedenej na potvrdení rezervácie. Ak začiatok zájazdu je menej ako 3 dni od zadania rezervácie objednávateľom, môže CK túto dobu skrátiť na 2 hodiny. Ak v dobe uvedenej na potvrdení o rezervácii objednávateľ nedoručí podpísanú Zmluvu, neuhradí cenu zájazdu alebo jej dohodnutú zálohu, CK je oprávnená rezerváciu zrušiť a negarantuje objednávateľovi účasť na zájazde.

Zmluva o obstaraní zájazdu – podpísanie Zmluvy objednávateľom a jej prijatie CK-iou sa považuje               za vznik zmluvného vzťahu.

Pri nákupe cez internet zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká aj pripísaním ceny zájazdu na bankový účet CK. Zaplatením zájazdu objednávateľ súhlasí s cenou, so zverejnenými podmienkami účasti na zájazde, týmito VZP a ustanoveniami uvedenými v Zmluve. Objednávateľ je povinný si preveriť na webovom sídle CK aktuálne podmienky zájazdu. Ak objednávateľ uskutočnil nákup cez internet prostredníctvom sprostredkovateľa a z objektívnych dôvodov sa nemohol oboznámiť s prípadnými zmenami v podmienkach účasti na zájazde, a tieto sa výrazne líšia od podmienok zverejnených na webovej stránke sprostredkovateľa, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do 24 hodín po tom, čo mu CK zmenu podmienok oznámila. To sa netýka prípadu ak začiatok zájazdu je menej ako 3 dni. V prípade, že CK po pripísaní úhrady za zájazd na svoj bankový účet už nedisponuje voľnými kapacitami na zaplatený zájazd, bezodkladne informuje objednávateľa a zaplatené finančné prostriedky vráti objednávateľovi ako plnenie bez právneho dôvodu. V tomto prípade platí, že CK zmluvu nepodpísala a teda zmluvný vzťah nevznikol. Objednávateľ môže súhlasiť s tým, že tieto finančné prostriedky budú považované za úhradu iného zájazdu podľa vlastného výberu a pristúpiť k uzavretiu novej Zmluvy.

2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny zájazdov organizovaných CK sú cenami dohodou.

CK má právo na zaplatenie zájazdu a objednaných služieb pred ich poskytnutím. Objednávateľ má nárok  na účasť na zájazde a poskytnutie služieb len po úhrade celej ceny zjazdu.

1. Pri podpise Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok minimálne vo výške 30% z ceny zájazdu.

Ďalší preddavok vo výške minimálne 20% ceny zájazdu  je objednávateľ povinný uhradiť do termínu 60 dní pred začiatkom zájazdu. (t.j. spolu suma preddavku vo výške 50%)

2. Ak termín začiatku zájazdu je menej ako dva mesiace   od dátumu podpisu Zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok vo výške 50% ceny zájazdu.

3. Doplatok zostávajúcej ceny zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr do 35 dní pred nástupom na zájazd.

4. Ak objednávateľ neuhradí zostávajúcu cenu zájazdu v zmysle bodov 1., 2., 3.,  je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške minimálne 100,-€.

5. Ak objednávateľ neuhradí zostávajúcu cenu zájazdu ani do 30 dní pred začiatkom zájazdu, zaniká jeho právo účasti na zájazde a je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny zájazdu.

6. Zmluvnú pokutu má právo CK zraziť zo zaplateného preddavku na zájazd.

7. Ak doba od dátumu podpisu Zmluvy a termínu začiatku zájazdu je kratšia ako 35 dní, objednávateľ uhradí celú sumu pri podpise zmluvy.

8. Doba trvania zájazdu je počítaná včítane času trvania cesty t.j. od nástupu na cestu do návratu zo zájazdu. CK v zmluve uvádza aj počet prenocovaní. Do počtu nocí sa započítava aj skorý ranný príchod, alebo odchod.

9. Cenou zájazdu sa rozumie základná cena a povinné príplatky.

10. Cena zájazdu je štandardne kalkulovaná za osobu v dvojlôžkovej izbe.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ má právo:

– na riadne a včasné poskytnutie dohodnutých služieb,

– na poskytnutie všetkých informácii, ktoré sú známe CK pred uskutočnením zájazdu,

– na reklamáciu objednaných a poskytnutých služieb.

– odstúpiť od Zmluvy za podmienok uvedených v bode 5,

– na ochranu osobných údajov, ktoré ako povinné poskytol CK,

– písomne oznámiť CK, že sa namiesto neho zúčastní zájazdu iná osoba v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu ku ktorému priloží súhlasy (zašle CK) nového objednávateľa, čím sa tento stáva objednávateľom. Pôvodný aj nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za úhradu ceny zájazdu a poplatkov  spojených s touto zmenou u dopravcu. Po tejto lehote právo zaniká.

Po tejto lehote CK môže súhlasiť so zmenou v osobe objednávateľa / cestujúceho uvedených na zmluve ak to dovoľujú prepravné podmienky dopravcu a ostatných jej zmluvných partnerov. Za tento úkon si CK účtuje 30,-€ a inkasuje poplatok dopravcu za zmenu.

CK uskutoční zmenu objednávateľa / cestujúceho len po úhrade poplatkov.

– objednávateľ berie na vedomie, že v mieste pobytu mu môžu byť účtované miestne poplatky a dane, ktoré nie sú súčasťou ceny,

– objednávateľ má právo na poskytnutie ubytovacej jednotky najskôr po 14-tej hodine a uvoľniť je musí do 10:00 hod., neskorší chek-out nie je v cene zájazdu,

– objednávateľ berie na vedomie, že kategorizácia ubytovacích zariadení v tretích krajinách je odlišná          od európskych štandardov.

Objednávateľ je povinný:

– poskytnúť súčinnosť CK na riadne zabezpečenie dohodnutých služieb,

– zaplatiť cenu zájazdu podľa zmluvy a týchto VZP.

– poskytnúť úplné a pravdivé údaje všetkých osôb (spolucestujúcich – účastníkov zájazdu), ktorí sú uvedení na Zmluve ako spolucestujúci. Zároveň zodpovedá           za prenos informácii týmto spolucestujúcim,

– disponovať a mať pri sebe platný cestovný dokladom, (pričom berie na vedomie, že niektoré krajiny vyžadujú platnosť 6 mesiacov po plánovanom ukončení zájazdu),

– dodržať všetky vízové, colné a legislatívne predpisy týkajúce sa tranzitných krajín a cieľovej destinácie, ako aj zdravotné opatrenia (povinné, odporúčané očkovanie, používanie zdroja pitnej vody, stravovanie),

–  dostaviť sa podľa pokynov v určenom čase na miesto odchodu / odletu na zájazd, dodržiavať miesto a čas počas celej doby zájazdu oznámené zástupcom CK ( napr. pri transferoch, výletoch, ukončení zájazdu / odlete),

– ak cestujúcim je neplnoletá osoba, disponovať dokladmi, ktoré vyžaduje tranzitná / cieľová krajina      na vstup neplnoletých osôb,

– zabezpečiť dohľad nad neplnoletou osobou, alebo osobou so zdravotnými obmedzeniami,

–  prevziať si všetky doklady a pokyny na cestu a mať ich pri sebe počas celej doby zájazdu, ak tieto boli zaslané elektronicky, vytlačiť  si ich,

– kontaktovať CK ak neobdržal pokyny 7 dní pred začiatkom zájazdu

– písomne oznámiť odchýlky od dohodnutých služieb zástupcovi CK bezodkladne po ich zistení a poskytnúť súčinnosť pri ich odstránení,

– počínať si tak, aby nespôsobil ujmu na zdraví a majetku sebe, ostatným účastníkom zájazdu, CK a ani tretím osobám,

– uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravných prostriedkoch, ubytovacích zariadeniach a iných kde čerpal služby zabezpečené CK

4. PRÁVA A POVINNOSTI CK, ZMENA SLUŽIEB

– povinnosti CK sú uvedené v Zák. č. 281/2001 §7,8,9

(informačné povinnosti CK, poskytnutie služieb, poistenie) a korešpondujú s právami objednávateľa

CK si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky dohodnutých služieb v nevyhnutných prípadoch, nepredvídaných, mimoriadnych udalosti, bezpečnostných opatrení, technických a prevádzkových dôvodov, prípady vis major, prípadných obchodných zvyklostí cieľových (tranzitných) krajín, ktoré CK nemohla predvídať a ani ich nevie ovplyvniť.

Za zmenu dohodnutých podmienok sa nepovažuje:

– zmena leteckej (dopravnej) spoločnosti, času, trasy, meškanie, zrušenie letu (dopravy),

– zmena ubytovania, pričom bude poskytnuté porovnateľné ubytovanie rovnakej, alebo vyššej kategórie,

– zmena časového harmonogramu zájazdu, odchýlky       od stanoveného programu, odchýlky v programe výletov, náhradný program,

– iné operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb

Ak pri maximálnom úsilí CK neposkytne objednávateľovi dohodnuté služby ani adekvátne náhradné plnenie, prípadne poskytne služby nižšej kvality, je povinná objednávateľovi vrátiť rozdiel ceny medzi poskytnutými a zaplatenými službami do 14 dní po ukončení zájazdu.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny bez zmluvnej pokuty v zmysle §741e) zák. č.40/1964 (Obč. zákonník)a následných.

Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CK určených zákonom a zmluvou objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorú má právo CK zraziť zo zaplatenej ceny (zálohy) zájazdu.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí objednávateľ CK písomne. Účinky odstúpenia vznikajú dňom spísania záznamu o odstúpení od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť nasledovnú zmluvnú pokutu v závislosti od dátumu doručenia a začiatku zájazdu:

– 60 dní a viac pred začiatkom zájazdu (odletom) 100,- € za osobu

– 30 % z ceny zájazdu od 59 dňa do 45 dňa pred začiatkom

– 50 % z ceny zájazdu od 44 dňa do 25 dňa pred začiatkom

– 70 % z ceny zájazdu od 24 dňa do 15 dňa pred začiatkom

– 90 % z ceny zájazdu od 14 dňa do 07 dňa pred začiatkom

– 100 % z ceny zájazdu od 06 dňa pred začiatkom zájazdu včítane nedostavenia sa, zmeškania odchodu (odletu), nedoručenia odstúpenia od zmluvy

–  ak je na zmluve uvedených viac cestujúcich – účastníkov zájazdu a k odchodu sa nedostaví len niektorí z nich, alebo objednávateľ odstúpi od zmluvy čiastočne (t.j. zníži počet cestujúcich), zmluvná pokuta je počítaná len za tohto cestujúceho.

CK môže odstúpiť od zmluvy ak sa na zájazd neprihlási minimálny počet účastníkov.

– ak CK zruší zájazd z dôvodu nenaplnenia počtu účastníkov, poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri vyhľadaní a objednaní iného zájazdu,

–  v prípade, že neponúkne objednávateľovi iný podobný zájazd, a zájazd je zrušený v čase kratšom ako 20 dní pred začiatkom zájazdu poskytne CK objednávateľovi náhradu škody vo výške 50,- € za osobu.

6. POISTENIE

CK Anna Ways má uzatvorené zákonné poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Komplexné cestovné poistenie objednávateľa a cestujúcich nie je zahrnuté v cene zájazdu. CK vystupuje len ako sprostredkovateľ tohto poistenia v prípade, že objednávateľ túto možnosť využije, pričom zmluvný vzťah vzniká medzi objednávateľom a poisťovňou. V prípade poistnej udalosti objednávateľ túto rieši priamo s poisťovňou a jej asistenčnou službou. Pri poškodení, strate batožiny pri leteckej preprave je objednávateľ povinný pred opustením batožinového priestoru letiska spísať o tom protokol na určenom mieste.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi             za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má            splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa vyskytujú v rámci (sú súčasťou) zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne  poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u             povereného zástupcu CK. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam  v spolupráci so zástupcom CK.

Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona o   zájazdoch riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v sídle CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia             zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.

CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:

a) objednávateľom (účastníkom zájazdu)

b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu

c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Predmetom reklamácie nemôžu byť:

–     prípady uvedené v bode 4.

– umiestnenie ubytovacej jednotky a výhľad                           (s výnimkou ak objednávateľ zaplatil príplatok), ubytovaciu jednotku prideľuje ubytovacie zariadenie,

– neposkytnutie služieb v prípade, že objednávateľ nedodrží určený čas (transfery, podávanie stravy,…)

– kategorizácia ubytovacieho zariadenia, ktoré môže byť odlišné od európskych štandardov a závisí od miestnych zvyklosti pobytovej krajiny,

– pestrosť podávanej stravy ak je súčasťou ceny a závisí od miestnych zvyklostí

– neposkytnutie služieb v prípadoch, ak účastník (cestujúci) bude vážne narúšať priebeh zájazdu (nevhodným správaním, nedodržiavaním pokynov zástupcu CK a jeho partnerov obťažovaním iných osôb, nadmernou konzumáciou alkoholu, používaním zakázaných omamných látok a iným neštandardným  konaním, kedy má právo zástupca CK ukončiť účasť na zájazde, bez nároku na ďalšie poskytnutie služieb a vrátenie zaplatenej ceny,

– majetková a nemajetková ujma ako aj ujma na zdraví objednávateľa a spolucestujúcich osôb, ktoré sú predmetom cestovného poistenia (alebo sú z poistenia vylúčené) a to aj v prípade ak objednávateľ cestovné poistenie neuzatvoril,

– nároky súvisiace s leteckou dopravou (poškodenie, strata batožiny, meškanie, zrušenie letu,…)

– nároky a ujmy ktoré vzniknú objednávateľovi a spolucestujúcim osobám, ktorých vznik nie je závislý na postupe a činnosti CK (dopravná nehoda, klimatické a poveternostné podmienky, strata – odcudzenie dokladov a batožiny, bezpečnostné opatrenia, nepovolenie vstupu pasovými a colnými orgánmi tranzitných alebo cieľových krajín, činnosť tretích osôb,…)

CK je povinná reklamáciu vybaviť bezodkladne (ak sa dá vybaviť na mieste a umožňuje to jej charakter), najneskôr do 30 dní od jej podania.

Ak objednávateľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, má právo žiadať o nápravu.

Ak CK ani potom reklamáciu neuzná a objednávateľ sa domnieva, že bol poškodený na svojich nárokoch, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý je vedený v zozname na Ministerstve hospodárstva SR.

Ak v konaní u subjektu alternatívneho riešenia sporov nedôjde k dohode medzi CK a objednávateľom, objednávateľ má právo podať súdnu žalobu.

8. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ poskytnutím svojich osobných údajov ako aj osobných údajov a cestujúcich (pričom prehlasuje, že disponuje ich súhlasom), dáva CK súhlas na spracovanie, zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov za účelom riadneho zabezpečenia a  poskytnutia služieb uvedených v Zmluve. V nevyhnutnom rozsahu môže CK tieto poskytnúť tretej strane (dopravca, ubytovateľ, poisťovňa…). CK je oprávnená spracovávať osobné údaje za účelom riadneho plnenia objednávky/ zmluvy, pre svoje marketingové, obchodné účely, vymáhanie pohľadávok CK. Súhlas môže objednávateľ písomne odvolať kedykoľvek ak neuzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu, po 3 mesiacoch od účasti a ukončenia zájazdu,  po 3 mesiacoch od ukončenia reklamačného konania,     po ukončení súdneho konania v prípade sporu, resp. vymožení pohľadávky.

CK je povinná zaistiť ochranu osobných údajov pred zneužitím tak aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy objednávateľa a cestujúcich.

PRAJEME VÁM KRÁSNU DOVOLENKU